Sociální struktura, sociální chování

Sociální chování

Kůň je velký dlouhonohý býložravec, adaptovaný na rychlý běh a dlouhé přesuny v otevřené krajině, spásání porostů („grazers“) a život ve stádě. Všichni příslušníci čeledi Equidae jsou polygynní. Teritoriální chování můžeme pozorovat u zebry Grévyho a u divokého osla, kdy brání své teritorium a projevují menší zájem o klisny. Naopak u ostatních zeber, koně Převalského a u domestikovaného koně pozorujeme zájem o klisny. Hřebci brání své klisny, které žijí v harému. Projevují také typické chování, když objeví moč či fécés klisny – očichá, flémuje, překryje vlastní močí či fécés a zpravidla znovu očichá. Chování se zvýrazňuje hlavně v reprodukčním období, kdy fécés říjící klisny má více mastných kyselin. Hřebec svou močí maskuje pach a snižuje atraktivnost svých klisen pro rivaly. Je to dáno zvýšeným obsahem kresolů v moči hřebců, které snižují obsah mastných kyselin deponovaných ve fécés říjící klisny na úroveň neříjících. Dominantní hřebec překrývá svým trusem také trus ostatních hřebců.

Kůň očichávající fécés
Foto: Kůň očichávající fécés.
Překrývání trusu jiného koně
Foto: Překrývání trusu jiného koně.
Video: Hřebec očichávající fécés.
Video: Dominantní hřebec překrývá svým trusem trus ostatních hřebců.

Sociální struktura ferálních koní

Ferální koně žijí v různých typech prostředí - pouště, hory, lesy, bažiny. Home range je závislý na kvalitě pastvy a dostupnosti vody. Tvoří stabilní skupiny, kdy hřebec má svůj harém (rodinnou skupinu) z několika dospělých klisen (3-8) a brání je před vetřelci. Z několika harémů se tvoří stádo, občasné sdružování skupin v desítkách až stovkách (i 600 koní). Věk hřebce, který pobývá s harémem, bývá obvykle starší 5 let a mladší 20 let. Dominantní postavení mezi jedinci určuje délka příslušnosti ke skupině a její velikost a dále dědičnost, kdy dominantní matka mívá dominantní potomky. Dominantní starší klisna vodí skupinu koní na pastvu a k vodě, zatímco se hřebec pohybuje vzadu. Skupinu opouští klisničky v průměrném věku 24 měsíců a hřebci zakládají skupiny odrostlých hřebců (bachelor bands) po 1-16 jedincích ve věku 2-3 roky, ale skupiny jsou nestabilní.

Stádo koní u vody
Foto: Stádo koní u vody.

Sociální struktura domestikovaných koní

Pozice hřebce ve stádě bývá variabilní, kdy mohou být dominantní i valaši či klisny. Věk a hmotnost nekorelují dominancí. Uspořádání dle pohlaví a věku není tedy striktní. Hierarchie ve stádě bývá lineární, ve větších stádech může být až triangulární nebo složitější. Koně si vytvářejí v rámci stáda dvojice (trojice) koní, kteří často drží spolu. Chování koně samostatně zvyšuje neklid a koně bývají nervóznější v porovnání se skupinou koní či stádem. Dochází k nesprávnému sociálnímu vývoji chování, ke zvyšování rizika nebezpečí zranění ve společnosti a ke vzniku stereotypií a sebepoškozování.

Koně ve výběhu
Foto: Koně ve výběhu.
Video: Seznamování koní ve výběhu s novým členem stáda a ujasňování hierarchie ve stádě.

Agrese

U koní můžeme pozorovat i sociální chování, které v sobě zahrnuje všechny prvky aktivního bojového i pasivního bojového chování při střetnutí mezi jedinci (= agonistické chování). Agonistické chování u koní se projevuje během, pronásledováním oponenta, útěkem, pohyby předními končetinami a hrabáním ve vzduchu, kousáním a kopáním. Dalšími znaky agrese jsou uši sklopené vzad, retrahované pysky a švihání ocasem. U hřebců má agrese řadu projevů, mezi které řadíme defekaci, řehtání, frkání, sklánění hlavy, vzpínání a hrozba kousnutím. Mezi agresivní projevy patří i prvky sexuálního chování a to pokládání brady na záď, vzeskoky nebo částečná erekce.

Uši sklopené vzad a retrahované pysky vyznačující známky agrese
Foto: Uši sklopené vzad a retrahované pysky vyznačující známky agrese.
Video: Projevy agresivního chování – sklopené uši, retrakce nozder a pysků, snaha o kousnutí.
Video: Projevy agresivního chování – hrozby kousnutím, uši sklopené vzad.
Video: Projevy agresivního chování – hrozba kopnutím, uši sklopené vzad.
Agresivní chování hřebců – vzpínání a hrozba kousnutím
Foto: Agresivní chování hřebců – vzpínání a hrozba kousnutím.
Agresivní chování hřebců – vzpínání a hrozba kousnutím
Foto: Agresivní chování hřebců – vzpínání a hrozba kousnutím.
Video: Projevy agresivního chování mezi hřebci – hrozba kousnutím, hrozba kopnutím.