Poruchy chování koní

Domestikace koně vedla k omezení aspektů přirozeného chování. Využití koně v zemědělství, ve válkách či rekreačním a sportovním odvětví evolučně proběhlo ve velmi krátkém čase. Následkem domestikace došlo k omezení volného pohybu koní, výběru krmiva, ustájení a společníků. Hlavní příčiny vzniku zlozvyků u koní jsou nuda, frustrace a špatná výchova. Mohou být také důsledkem vrozených genetických faktorů. Zlozvyky jsou pro jiné koně ve stáji „nakažlivé“. Lze je porovnat s lidskou závislostí na drogách – zvýšení hladiny endorfinů, peptidy podobné opiátům snižují bolest a zlepšují náladu. Při nálezu zlozvyku u koně je potřeba posoudit zdravotní stav koně, kondici, stájové podmínky, pracovní podmínky, krmení a změnu prostředí.

Rizikové faktory ovlivňující vznik stereotypního chování koně:

Stereotypní chování koně

Stereotypní chování je naučené chování, které se bezvýznamně opakuje. Celkově postihuje 10-40 % ustájených koní. Koně jsou fyziologicky uzpůsobení na dlouhou pastvu a denně za pastvou urazí až 80km. Jejich potřeba objemného krmiva je velká, dle studie za den koně provedou až 30 000 skousnutí. Pro snížení stresového zatížení u koní se používají různé pomůcky při pastvě, přidání více vlákniny do krmné dávky, zvýšení sociálního kontaktu mezi koňmi, případně umístit do boxů zrcadla. Incidence stereotypií významně poklesnou při změně rutiny koní a změně způsobu chovu. Naopak riziko vzniku stereotypií hrozí při změně navyklého režimu. U koní je důležité učení pozorováním, kdy se ve společném ustájení uplatňuje sociální facilitace. Toto platí bohužel i o zlozvycích, které se koně od sebe rychle naučí. Důležitým obdobím pro předcházení vzniku zlozvyků je odstav a výchova hříbat, kde člověk může dát významný podnět pro vytvoření stereotypního chování. Doporučuje se odstav skupiny hříbat než odstav jedince.

Genetika koně

Různá plemena koní jsou určena pro různé použití v různých režimech chovu. Mnoho zlozvyků je společných pro plnokrevníky a teplokrevníky. Dle studií prováděných v různých systémech chovu bylo zjištěno, že větší vliv má prostředí než pohlaví. Dále bylo zjištěno, že náchylnější ke vzniku stereotypií jsou hřebci než klisny a valaši

Krmení koní

Evolučně je dáno, že koně jsou pasoucí se býložravci. Podle fyziologie jsou koně zvyklí na kontinuální příjem menších dávek objemného krmiva. Optimální je pro koně 24hodinový přístup k pastvě. Ve stáji je pastva zaměňována za „vyváženou dietu“, která splňuje nutriční požadavky koní, ale neuspokojuje behaviorální požadavky. Koncentrované krmivo podávané ve 2-3 denních dávkách není ideální pro GIT koně, protože k tomu není fyziologicky uzpůsoben. Jedná se o vysoký příjem energie s nedostatkem vlákniny, který zvyšuje aciditu GIT a narušuje bakteriální mikroflóru v tlustém střevě. Při zkrmování méně než 6,8 kg sena na den je zvýšený výskyt stereotypií např. tkalcování a lignofágie. Pro snížení intenzity a frekvence orálních stereotypií se doporučuje snížení koncentrovaných krmiv a zvýšení hrubé vlákniny (seno, senáž). Sliny jsou přirozeným pufrem při vysoké gastrické aciditě. Produkce slin u koní souvisí s tlakem masseterů na příušní slinnou žlázu (žvýkáním objemného krmiva). Při krmení koncentrovaného krmiva je tvorba slin nedostatečná a jsou snížené pufrovací schopnosti. Klkáním se koně snaží kompenzovat sníženou produkci potřebných slin.

Ustájení koní

Koně tráví se stáji relativně dlouhý čas a jsou velmi náchylní k respiratorním onemocněním. Dále izolace v boxu u koně vyvolává psychický a fyziologický stres. Vzniká chronicky stav frustrace a s tím spojená zvýšená agresivita. Izolace je ale vhodná u rodících klisen, kdy se snižují rizika problému s vývojem následných motorických návyků potřebných pro úspěšné sání mléka novorozených hříbat. V případě sportovních koní, kteří tráví dlouhý čas v boxe, bez možnosti jiné pohybové aktivity, trpí poškozením a bolestmi kosterního svalstva a sníženou kvalitou rohoviny kopyt.

Transport koní

Ať už se jedná o transport koní na závody, jatka nebo připouštění, jedná se o behaviorální, fyziologické a imunologické změny organismu. Během transportu zvířat je potřeba myslet na jejich fyziologické potřeby a pohodlí. Při déletrvajících cest je potřeba zajistit příjem vody a krmiva, přijatelnou teplotu vzduchu a vlhkost, snížit prašnost na minimum a kontrolovat koncentraci plynů.

Odstav hříbat

Při odstavu hříběte jako jednotlivce můžeme pozorovat zvýšenou incidenci stereotypií v porovnání s odstavem hříbat ve skupině. Odstav může probíhat v různých formách a to odstavem hříběte v izolovaném boxu, ustájení více hříbat společně na velkém prostoru nebo pastevním odchovem, kde postupně odstraňujeme klisny, dokud hříbata nezůstanou sama. Riziko vzniku stereotypií hrozí u hříbat izolovaných ve stáji, kde dochází k rozvoji např. chůze v boxu a žvýkání dřeva (lignofágie).

Dělení stereotypního chování koní:

Tkalcování (hodinaření)

Stereotypní přešlapování na jednom místě s přenášením váhy z jedné končetiny na druhou doprovázené kývavým pohybem hlavy a krku. Zlozvyk je získaný díky chovu koní v izolaci v boxu, kdy kůň si krátí dlouhé chvíle a vybíjí přebytečnou energii. Po veterinární stránce dochází díky tomuto zlozvyku k opotřebení nohou a také podkov. Pro snížení výskytu této stereotypie se doporučuje zvýšit kontakt koně s okolím, zvýšit sociální kontakt s jinými koňmi a zvýšit aktivitu koně. Na dveře boxu lze nainstalovat speciální mříž, použití opioidů v tomto případě nepomáhá.

Video: Tkalcování (hodinaření).

Chůze v boxu

Bezcílný pohyb koně po boxu, většinou ve stejném směru. Pohyb je typický kruhový, při větším prostoru koně chodí ve tvaru osmičky. Vysoká prevalence u arabských koní (7,3 %), nulová prevalence u poníků. Stereotypii můžeme omezit zvýšením pohybové aktivity koně, zavěšením zrcadla do boxu nebo strategicky rozmístit krmivo ve stáji.

Headshaking

Periodické náhlé pohyby hlavou (třepání), které postihuje především jezdecké koně. Příčiny vzniku nejsou dnes s přesností určené. Může jít o stereotypii, ale příčinou může být i zdravotní problém např. nasofaciální iritace nosu, bolest, alergická rhinitis, podráždění n. trigeminus, který inervuje velkou část huby a dutiny ústní. Stereotypie je doprovázená kýcháním, frkáním, drhnutím nosem o zem a o přední končetinu, o předměty. Projevy pozorujeme při stání, kroku i v klusu. Jako terapie headshakingu se používají různé bylinky, síťky a karbamazepin.

Kopání a hrabání

Koně si vynucují pozornost kopáním do dveří boxu, mříží a stěn nebo hrabáním kopyty o podlahu. Zlozvyk je důsledek nudy, frustrace a uvolňování energie. U nervózních koní to může znamenat netrpělivost a čekání na krmení, vyžadování pamlsku či pozornosti. Pozor na náhlé kopání a hrabání, může jít o příznak koliky u koně. Jedná se o prudkou bolest břicha, kdy kůň nereaguje a nepřestává hrabat, je zpocený, má zrychlený puls, ohlíží se na břicho a chce se válet.

Video: Hrabání u koně ve výběhu.

Kousání a kopání

Ve většině případů jde o následek špatné výchovy a ošetřování (bití, násilné dopínání postrojů). Chování může být i vrozené, kdy se zlozvyk projeví v mládí a je těžko odstranitelný. Takoví koně se zpravidla vyřazují z chovu. Ve stáji je vhodné takové koně označit pro zamezení úrazů. Doporučuje se úzký okruh ošetřovatelů. I zde pozor, kůň může takto reagovat na bolestivý podnět.

Video: Kousání a kopání.

Houpání s řetězem

Zlozvyk u koní na vazném ustájení. Kůň bere to huby řetěz (provaz) a rozkýve ho pohyby hlavou. Někdy protahuje celý úvaz tlamou. Při tomto stereotypním chování dochází k opotřebení zubů, poranění jazyka a dásní. Pro omezení zlozvyku se využívá úvazu na dva vazáky do stran.

Kůň tahá za provaz se snahou ho odvázat
Foto: Kůň tahá za provaz se snahou ho odvázat.
Video: Houpání a žvýkaní provazu.

Klkání

Stav kdy kůň nasává a polyká vzduch a je slyšitelný klkavý šelest. Vzniká natažením hrtanu dlouhými svaly krku s následným polykáním/nasáváním vzduchu do násilně otevřené proximální části jícnu. Je to zlozvyk, který opět u koní vzniká z nudy. Klkání dělíme na dva druhy a to klkání s oporou, kdy se kůň opře o nějaký předmět, a klkání bez opory, kdy kůň je natolik šikovný a nasává vzduch bez nutnosti se zapřít o předmět. Tento zlozvyk s sebou nese řadu zdravotní problémů, např. poruchy trávení, poškození zubů, nafouknutí břicha, plynová kolika, zesílení krku v důsledku zatínání svalů. Jako prevence klkání se v prvé řadě klade důraz na rozptýlení koně, pohyb venku atd. Dále můžeme používat pastu proti okusu na místa, o která se kůň opírá, elektrický ohradník, košík, případně svorky mezi zuby. Doporučuje se odstranit veškeré předměty, o které se kůň opírá. Pro terapii klkání používáme klkací řemeny a u koní klkajících s oporou se může provést operace s excizní svalů ovládajících hrtan. Operace u koní, kteří klkají bez opory, nebývá v redukci klkání tak úspěšná.

Video: Klkání s oporou.
Video: Klkání s oporou i s klkacím řemenem.
Klkání s oporou i s řemenem proti klkání
Foto: Klkání s oporou i s řemenem proti klkání.
Řemen proti klkání
Foto: Řemen proti klkání.
Řemen proti klkání
Foto: Řemen proti klkání.

Okusování

Zlozvyk vznikající opět z nudy, frustrace. Kromě toho, že kůň ničí vybavení stáje, tak si ubližuje sám – zuby, eroze na sliznici dutiny ústní. Jako prevence okusu používáme enrichment prostředí, košíky aj.

Okusování nádoby na vodu
Okusování nádoby na vodu
Foto: Okusování nádoby na vodu.
Video: Okusování nádoby na vodu.
Video: Okusování končetiny jiného koně.

Lignofágie

Jedná se o okusování dřeva, kůry atd. Vyskytuje se u koní žijících většinu času v boxe s omezeným přístupem k objemnému krmivu. Ingesce dřevěných štěpů cca 1,5 kg dřeva na den, může způsobit intestinální obstrukce. Kromě poškození zařízení stáje či výběhu si může kůň poranit dutinu ústní. Řešením problému je zvýšení podílu hrubé vlákniny v krmné dávce koně.

Lignofágie
Foto: Lignofágie.

Požírání písku

Někteří koně požírají trávu i s pískem. Při požírání písku hrozí u koní riziko vzniku pískové koliky. Spekuluje se o možném nedostatku minerálů u koně, tedy řešením je vyvážené krmivo.

Požírání písku
Foto: Požírání písku.

Skřípání zuby a předstírané žvýkání

Repetitivní pohyb huby, jazyka a čelisti bez přítomnosti krmiva v hubě, obvykle se vyskytující v době krmení. U některých koní jezdecky využívaných můžeme skřípání pozorovat při sedlání nebo při práci na jízdárně. Může být i projevem bolesti.

Hra s jazykem

Hra s jazykem patří stereotypní orální projevy charakterizované různými pohybovými aktivitami jazyka, držení jazyka nebo olizování.

Olizování předmětů
Foto: Olizování předmětů.
Držení jazyka
Foto: Držení jazyka.
Video: Olizování předmětů a hra s jazykem.
Video: Držení a hra s jazykem.

Agresivita vůči člověku

Jedná se o naučené chování u koní, které je potřeba nepodceňovat! Často je důsledkem špatné výchovy v mládí nebo jako projev nesprávného učení koně. Významná je proto socializace koně ve stádě. Běžný projev u bojácných koní v rámci obrany krmení/vody,obrana svobody – asociace jízdy s bolestí, bránění vstupu člověka do boxu, nebo jako projev dominance nad člověkem. Pro projevy agrese je typická řeč koně: uši stažené dozadu, přilepené ke krku (kůň se „šklebí“), stažené nozdry, švihání ocasem, kůň může kopat. Jako terapie agrese se doporučuje přemístění koně do jiného boxu, více krmných a napájecích míst a použití zrcadla.

Pro projevy agrese je typická řeč koně: uši stažené dozadu, přilepené ke krku
Pro projevy agrese je typická řeč koně: uši stažené dozadu, přilepené ke krku
Foto: Pro projevy agrese je typická řeč koně: uši stažené dozadu, přilepené ke krku.

Pracovní poruchy jezdeckých koní

Často jsou poruchy způsobeny nedůsledností při výcviku a špatnou zkušeností koně.

Nadměrné zvedání hlavy
Foto: Nadměrné zvedání hlavy.
Odmítnutí poslušnosti koně na skoku - zastavení
Foto: Odmítnutí poslušnosti koně na skoku - zastavení.
Odmítnutí poslušnosti na skoku s pobořením překážky a pokus o útěk
Foto: Odmítnutí poslušnosti na skoku s pobořením překážky a pokus o útěk.
Vzpínání
Foto: Vzpínání.
Vyhazování - kopání zadními končetinami
Foto: Vyhazování - kopání zadními končetinami.
Kozlování – poskakování ze zadních končetin na přední
Foto: Kozlování – poskakování ze zadních končetin na přední.
Protahování otěží
Foto: Protahování otěží.

Proč řešit stereotypie u koní?

Stereotypie mají pro koně fyzické i behaviorální následky. Koně tráví hodně času a energie ve prospěch zlozvyků místo odpočinku a krmení. Dochází k úbytku váhy koně, poškození těla, zranění, poškození končetin a kopyt, atrofie a hypertrofie svalstva, chronické onemocnění, koliky. Na prevenci zlozvyků u koní je potřeba dávat pozor již od mládí tzn. Postupný a citlivý odstav, obohacení vnějšího prostředí, zvládnutí krmení a chovné strategie, pouštění koní do výběhů. Při napravování zlozvyků je potřeba vzít v úvahu, že většina stereotypií vzniká z nudy a frustrace, proto se v terapii zaměřujeme na možnost pobytu koně na pastvě, zvýšit využití koně, více aktivní práce, přidat do boxu hračky, vzájemný kontakt mezi koňmi, změnit prostředí koně, zvětšit prostor a další úpravy dle konkrétního zlozvyku. Základem je uspokojování potřeb koně a tím předcházet zlozvykům. Prevence je vždy lepší než léčba!